SLEVA 30 % na kolekce Rona Premium. Využijte kód RONA30. Platí do vyprodání zásob.

Váš nákup

sklenka.cz | Prodej českého a slovenského ručního skla

Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je sklenka.cz s.ro., IČ: 10757287, DIČ: CZ10757287, se sídlem Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 347912 (dále jen: „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů
1.2. Kontaktní údaje správce jsou:
1.2.1. E-mail: obchod@sklenka.cz
1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo na základě Vašeho procházení těchto stránek.
2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
3.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
3.1.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
3.1.4. Pro účely tohoto nařízení se rozumí: „souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a
jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným
potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:
3.2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
3.2.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3.3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje
4.1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
4.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
4.1.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
5.1.1. podílející se na dodání SKLENEK / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
5.1.2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
5.1.3. zajišťující marketingové služby.
5.2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do zemí mimo EU s výjimkou jejich předání společnosti Google Inc. za účelem využití jejích mailingových, cloudových a analytických služeb. Společnost Google Inc. poskytuje vhodné záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
6.1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
6.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
6.1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky vyjádření souhlasu

7.1. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
7.2. Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, které se týká rovněž jiných skutečností, musí být žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který je od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Jakákoli část tohoto prohlášení, která představuje porušení tohoto nařízení, není závazná.
7.3. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
7.4. Při posuzování toho, zda je souhlas svobodný, musí být důsledně zohledněna skutečnost, zda je mimo jiné plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť
8.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
9.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.5.2021

Vyberte jazyk / Select a language